Dầu máy, nhớt

Dầu máy, nhớt. Nhớt xe máy, nhớt nông cơ, nhớt công nghiệp, nhớt hàng hải, mỡ công nghiệp.